loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, מאריך חשמלי 3 מטר
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

מאריך חשמלי 3 מטר

כמות עותקים במגמה
20
כרגע במחסן
20
javascript
כבל מאריך החשמל הוא כבל חשמל גמיש עם תקע בקצה אחד ושקע אחד או יותר בקצה השני, שנועד להפעיל זמנית מכשירים חשמליים. סוג זה של כבל משמש בדרך כלל למטרות ביתיות או דומות, אך הוא נפוץ גם לאתרי בנייה, גינון, הופעות ועוד. אם התקע והשקע הם מסוגים שונים, הכבל המאריך נחשב ל"כבל מתאם".
כדי להשתמש בכבל מאריך החשמל הישראלי, פשוט חבר את הכבל לשקע חשמל ולאחר מכן חבר את המכשיר או המכשירים לשקעים בקצה השני. חשוב לוודא שצריכת החשמל המשולבת של כל המכשירים אינה עולה על הקיבולת המקסימלית של הכבל המאריך. כמו כן, הקפד לנתק את המכשירים לפני ניתוק הכבל המאריך מהשקע.
כאשר משתמשים בכבל מאריך החשמל בסביבות חיצוניות או רטובות, חשוב להשתמש בכבל עם מפסק תקלות הארקה (GFCI) למניעת התחשמלות. בנוסף, הימנע מלהעביר את הכבל על פני אזורים שבהם אנשים עלולים למעוד עליו, ואל תשתמש בחוטים פגומים או בחוטים עם חוטים חשופים.

יומן הערות לציוד

מדריכים

חוברת הפעלה
לפריט זה לא צורפה בינתיים חוברת הפעלה רשמית
סרטון הדרכה
לפריט זה לא צורף בינתיים סרטון הפעלה

שאלון

לפריט זה אין בינתיים שאלון
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.

הטיפ שלך כאן:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet